هنرمندی که 4 ماه وقت را صرف برش کاغذ به شکل یک میکروب کرده است

هنرمند خلاق انگلیسی 4 ماه وقت را صرف برش کاغذ به شکل باکتری ای کلای کرده است، این مجسمه ی کاغذی 112 سانتیمتر طول دارد.

او می گوید که من می خواستم چشم مردم را به روی زیبایی های بدن انسان باز کنم. میلیون ها میکروب در اطراف روده و دستگاه گوارش انسان ها زندگی می کنند که نقش مهمی در عملکرد بدن ما دارند.

هنرمندی که 4 ماه وقت را صرف برش کاغذ به شکل یک میکروب کرده است

هنرمندی که 4 ماه وقت را صرف برش کاغذ به شکل یک میکروب کرده است

هنرمندی که 4 ماه وقت را صرف برش کاغذ به شکل یک میکروب کرده است

هنرمندی که 4 ماه وقت را صرف برش کاغذ به شکل یک میکروب کرده است

هنرمندی که 4 ماه وقت را صرف برش کاغذ به شکل یک میکروب کرده است

هنرمندی که 4 ماه وقت را صرف برش کاغذ به شکل یک میکروب کرده است

هنرمندی که 4 ماه وقت را صرف برش کاغذ به شکل یک میکروب کرده است

هنرمندی که 4 ماه وقت را صرف برش کاغذ به شکل یک میکروب کرده است

هنرمندی که 4 ماه وقت را صرف برش کاغذ به شکل یک میکروب کرده است

هنرمندی که 4 ماه وقت را صرف برش کاغذ به شکل یک میکروب کرده است

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه