مرکز آمار ایران میانگین درآمد و هزینه یک خانوار شهری و روستایی در سال ۹۱ را اعلام کرد که براساس آن، متوسط هزینه و درآمد ماهانه یک خانوار شهری به ترتیب حدود یک میلیون و ۳۶۹ هزار تومان و یک میلیون و ۳۹۳ هزار تومان برآورد شده است. طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با قدمتی ۵۰ ساله از مهمترین طرح‌های آماری مرکز آمار ایران است. هدف کلی این طرح برآورد متوسط هزینه ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان ها است. در سال ۱۳۹۱ تعداد خانوارهای آمارگیری شده در این طرح ۱۸۵۳۵ خان ...

میانگین درآمد و هزینه ایرانیان به روایت مرکز آمار

مرکز آمار ایران میانگین درآمد و هزینه یک خانوار شهری و روستایی در سال ۹۱ را اعلام کرد که براساس آن، متوسط هزینه و درآمد ماهانه یک خانوار شهری به ترتیب حدود یک میلیون و ۳۶۹ هزار تومان و یک میلیون و ۳۹۳ هزار تومان برآورد شده است.

طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با قدمتی ۵۰ ساله از مهمترین طرح‌های آماری مرکز آمار ایران است. هدف کلی این طرح برآورد متوسط هزینه ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان ها است.

در سال ۱۳۹۱ تعداد خانوارهای آمارگیری شده در این طرح ۱۸۵۳۵ خانوار نمونه در نقاط شهری و ۱۹۶۵۷ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور است.

نگاهی به اهم نتایج طرح در سال ۱۳۹۱ در مناطق شهری و روستایی نشان می دهد متوسط کل هزینه های خالص سالانه یک خانوار شهری ۱۶۴ میلیون و ۲۸۱ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۲۳٫۸ درصد افزایش نشان می دهد.

از کل هزینه سالانه خانوار شهری ۴۴ میلیون و ۵۷۰ هزار ریال با سهم ۲۷٫۱ درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و ۱۱۹ میلیون و ۷۱۱ هزار ریال با سهم ۷۲٫۹ درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشتری سهم با ۲۴ درصد مربوط به هزینه گوشت و در بین هزینه های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۶ درصد مربوط به مسکن بوده است.

در همین حال، متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری ۱۶۷ میلیون و ۲۴۱ هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل ۲۸٫۳ درصد افزایش داشته است. منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می دهد که ۲۷٫۷ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۱۶۸ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵۵۶ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شته است.

۹۳ درصد از خانوارهای آمارگیری شده شهری از گاز لوله کشی، ۹۲ درصد از تلفن همراه و ۴۲ درصد از اتومبیل شخصی استفاده کرده اند. این ارقام برای سال ۱۳۹۰ به ترتیب ۹۲، ۹۰ و ۴۰ درصد بوده است. همچنین نحوه تصرف محل سکونت ۲۲ درصد از خانوارهای شهری، اجاری و رهنی است که در سال ۱۳۹۰ این رقم ۲۳ درصد بوده است.

گزارش مرکز ��مار ایران می‌افزاید: متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار روستایی ۱۰۸ میلیون و ۱۸۸ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۲۸٫۸ درصد افزایش نشان می دهد.

از کل هزینه سالانه خانوار روستایی ۴۵ میلیون و ۷۹۶ هزار ریال با سهم ۴۲٫۳ درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و ۶۲ میلیون و ۳۹۱ هزار ریال با سهم ۵۷٫۷ درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است.

در بین هزینه های خوراکی و دخانی بیشترین سهم با ۲۵ درصد سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده های آن و در بین هزینه های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ۲۸٫۱ درصد مربوط به مسکن بوده است.

متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی ۱۰۱ میلیون و ۲۸۱ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۲۷ درصد افزایش داشته است. منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می دهد که ۲۴٫۹ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۲۸٫۸ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۴۶٫۴ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار متفرقه خانوار تامین شده است.

۴۸ درصد از خانوارهای آمارگیری شده روستایی از گاز لوله کشی، ۸۱ درصد از تلفن همراه و ۲۲ درصد از اتومبیل شخصی استفاده کرده اند. این ارقام برای سال ۱۳۹۰ به ترتیب ۴۵، ۷۸ و ۲۰ درصد بوده است. همچنین نحوه تصرف محل سکونت ۵ درصد از خانوارهای روستایی، اجرای و رهنی است که در سال ۱۳۹۰ این رقم ۵٫۲ درصد بوده است.

منبع: مهر

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه