عکس هایی که مغز شما را فریب می دهد…

 Rob Gonsalves هنرمند کانادایی است که هنر نقاشی را با تخیل و ابداع درآمیخته و موجب شده تا هنگام مشاهده تابلوهایش احساس کنید که در هریک از آنها زندگی جریان دارد.
 

 

magic-realism-paintings-rob-gonsalves-10__880.jpg

 

magic-realism-paintings-rob-gonsalves-11__880.jpg

 

magic-realism-paintings-rob-gonsalves-12__880.jpg

 

 

magic-realism-paintings-rob-gonsalves-13__880.jpg

 

magic-realism-paintings-rob-gonsalves-14__880.jpg

 

magic-realism-paintings-rob-gonsalves-15__880.jpg

 

magic-realism-paintings-rob-gonsalves-16__880.jpg

 

 

magic-realism-paintings-rob-gonsalves-17__880.jpg

 

magic-realism-paintings-rob-gonsalves-18__880.jpg

 

magic-realism-paintings-rob-gonsalves-19__880.jpg

 

 

magic-realism-paintings-rob-gonsalves-1__880.jpg

 

magic-realism-paintings-rob-gonsalves-20__880.jpg

 

magic-realism-paintings-rob-gonsalves-21__880.jpg

 

magic-realism-paintings-rob-gonsalves-22__880.jpg

 

magic-realism-paintings-rob-gonsalves-23__880.jpg

 

magic-realism-paintings-rob-gonsalves-24__880.jpg

 

magic-realism-paintings-rob-gonsalves-25__880.jpg

 

magic-realism-paintings-rob-gonsalves-2__880.jpg

 

magic-realism-paintings-rob-gonsalves-3__880.jpg

 

magic-realism-paintings-rob-gonsalves-4__880.jpg

 

 

magic-realism-paintings-rob-gonsalves-5__880.jpg

 

magic-realism-paintings-rob-gonsalves-6__880.jpg

 

magic-realism-paintings-rob-gonsalves-7__880.jpg

 

magic-realism-paintings-rob-gonsalves-8__880.jpg

 

magic-realism-paintings-rob-gonsalves-9__880.jpg

 

optical_illusion_art_06.jpg

 

optical_illusion_art_08.jpg

 

optical_illusion_art_13.jpg

 

optical_illusion_art_14.jpg

 

 

optical_illusion_art_16.jpg

 

optical_illusion_art_18.jpg

 

optical_illusion_art_19.jpg

 

optical_illusion_art_20.jpg

 

 

optical_illusion_art_21.jpg

 

optical_illusion_art_23.jpg

 

optical_illusion_art_24.jpg

 

optical_illusion_art_25.jpg

 

 

optical_illusion_art_27.jpg

 

optical_illusion_art_29.jpg

 

optical_illusion_art_30.jpg

 

 

optical_illusion_art_31.jpg

 

optical_illusion_art_32.jpg

 

optical_illusion_art_33.jpg

 

optical_illusion_art_39.jpg

 

optical_illusion_art_41.jpg

 

optical_illusion_art_46.jpg

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه