خانواده پنج نفره کانادایی سفر به دور دنیا را از کانادا به مقصد سنگاپور به وسیله ماشین لندرور قدیمی آغاز کردند و در حال حاضر با عبور از کشورهای ایالت متحده امریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، یونان و ترکیه به زنجان رسیدند.

خانواده پنج نفره کانادایی سفر به دور دنیا را از کانادا به مقصد سنگاپور به وسیله ماشین لندرور قدیمی آغاز کردند و در حال حاضر با عبور از کشورهای ایالت متحده امریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، یونان و ترکیه به زنجان رسیدند.

 

 

 

سفر دور دنیا با لندرور- زنجان - تصویر 1

 

 

سفر دور دنیا با لندرور- زنجان - تصویر 2
 
 
سفر دور دنیا با لندرور- زنجان - تصویر 3
 
 
سفر دور دنیا با لندرور- زنجان - تصویر 4
 
 
سفر دور دنیا با لندرور- زنجان - تصویر 5
 
 
سفر دور دنیا با لندرور- زنجان - تصویر 6
 
 
سفر دور دنیا با لندرور- زنجان - تصویر 7
 
 
سفر دور دنیا با لندرور- زنجان - تصویر 8
 
 
سفر دور دنیا با لندرور- زنجان - تصویر 9
 
 
سفر دور دنیا با لندرور- زنجان - تصویر 10
 
 
سفر دور دنیا با لندرور- زنجان - تصویر 11
 
 
سفر دور دنیا با لندرور- زنجان - تصویر 12
 
 
سفر دور دنیا با لندرور- زنجان - تصویر 13
 
 
سفر دور دنیا با لندرور- زنجان - تصویر 14
 
 
سفر دور دنیا با لندرور- زنجان - تصویر 15
 
 
سفر دور دنیا با لندرور- زنجان - تصویر 16
 
 
سفر دور دنیا با لندرور- زنجان - تصویر 17
 
 
سفر دور دنیا با لندرور- زنجان - تصویر 18
 
 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه