در آسایشگاه معلولان تهران با هم ازدواج کردند و برای زندگی به مشهد آمدند. شبنم عظیمی و علی‌رضا عامری در آپارتمانی ۵۰ متری که خیریه برایشان یک سال اجاره کرده زندگی می‌کنند.

در آسایشگاه معلولان تهران با هم ازدواج کردند و برای زندگی به مشهد آمدند. شبنم عظیمی و علی‌رضا عامری در آپارتمانی ۵۰ متری که خیریه برایشان یک سال اجاره کرده زندگی می‌کنند.

 

 

 

زندگی مشترک دو معلول - تصویر 1

زندگی مشترک دو معلول - تصویر 2

زندگی مشترک دو معلول - تصویر 3

زندگی مشترک دو معلول - تصویر 4

زندگی مشترک دو معلول - تصویر 5

زندگی مشترک دو معلول - تصویر 6

زندگی مشترک دو معلول - تصویر 7

زندگی مشترک دو معلول - تصویر 8

زندگی مشترک دو معلول - تصویر 9

زندگی مشترک دو معلول - تصویر 10

زندگی مشترک دو معلول - تصویر 11

زندگی مشترک دو معلول - تصویر 12

زندگی مشترک دو معلول - تصویر 13

زندگی مشترک دو معلول - تصویر 14

زندگی مشترک دو معلول - تصویر 15

زندگی مشترک دو معلول - تصویر 16

زندگی مشترک دو معلول - تصویر 17

زندگی مشترک دو معلول - تصویر 18

زندگی مشترک دو معلول - تصویر 19

زندگی مشترک دو معلول - تصویر 20

زندگی مشترک دو معلول - تصویر 21

زندگی مشترک دو معلول - تصویر 22

زندگی مشترک دو معلول - تصویر 23

زندگی مشترک دو معلول - تصویر 24

زندگی مشترک دو معلول - تصویر 25

زندگی مشترک دو معلول - تصویر 26

زندگی مشترک دو معلول - تصویر 27

زندگی مشترک دو معلول - تصویر 28

زندگی مشترک دو معلول - تصویر 29

زندگی مشترک دو معلول - تصویر 30

زندگی مشترک دو معلول - تصویر 31

زندگی مشترک دو معلول - تصویر 32

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه