علیرضا تندرو از جمله معدود پرورش دهندگان زالو در کشور است. این فعال اقتصاد مقاومتی با وجود ایجاد زیر ساخت های لازم برای پرورش زالو برای رسیدن به تولید انبوه و درآمدزایی مناسب نیازمند حمایت مسئولان است.

علیرضا تندرو از جمله معدود پرورش دهندگان زالو در کشور است. این فعال اقتصاد مقاومتی با وجود ایجاد زیر ساخت های لازم برای پرورش زالو برای رسیدن به تولید انبوه و درآمدزایی مناسب نیازمند حمایت مسئولان است

 

 

 

زالوی طبی به جای نفت - تصویر 1

 

 • زالوی طبی به جای نفت - تصویر 2

 

 • زالوی طبی به جای نفت - تصویر 3

 

 • زالوی طبی به جای نفت - تصویر 4

 

 • زالوی طبی به جای نفت - تصویر 5

 

 • زالوی طبی به جای نفت - تصویر 6

 

 • زالوی طبی به جای نفت - تصویر 7

 

 • زالوی طبی به جای نفت - تصویر 8

 

 • زالوی طبی به جای نفت - تصویر 9

 

 • زالوی طبی به جای نفت - تصویر 10

 

 • زالوی طبی به جای نفت - تصویر 11

 

 • زالوی طبی به جای نفت - تصویر 12

 

 • زالوی طبی به جای نفت - تصویر 13

 

 • زالوی طبی به جای نفت - تصویر 14

 

 • زالوی طبی به جای نفت - تصویر 15

 

 • زالوی طبی به جای نفت - تصویر 16

 

 • زالوی طبی به جای نفت - تصویر 17

 

 • زالوی طبی به جای نفت - تصویر 18

 

 • زالوی طبی به جای نفت - تصویر 19

 

 • زالوی طبی به جای نفت - تصویر 20

 

 • زالوی طبی به جای نفت - تصویر 21

 

 • زالوی طبی به جای نفت - تصویر 22

 

 • زالوی طبی به جای نفت - تصویر 23

 

 • زالوی طبی به جای نفت - تصویر 24

 

 • زالوی طبی به جای نفت - تصویر 25

 

 • زالوی طبی به جای نفت - تصویر 26

 

 • زالوی طبی به جای نفت - تصویر 27

 

 • زالوی طبی به جای نفت - تصویر 28

 

 • زالوی طبی به جای نفت - تصویر 29

 

 • زالوی طبی به جای نفت - تصویر 30

 

 • زالوی طبی به جای نفت - تصویر 31

 

 • زالوی طبی به جای نفت - تصویر 32

 

 • زالوی طبی به جای نفت - تصویر 33

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه