طرح جمع آوری زنان معتاد متجاهر و کارتن خواب پایتخت از ساعت ۱۰ صبح سه شنبه در محله هرندی تهران آغاز شد.

طرح جمع آوری زنان معتاد متجاهر و کارتن خواب پایتخت از ساعت ۱۰ صبح سه شنبه در محله هرندی تهران آغاز شد.

 

 

 

جمع آوری زنان معتاد و کارتن خواب - تصویر 1

جمع آوری زنان معتاد و کارتن خواب - تصویر 2

جمع آوری زنان معتاد و کارتن خواب - تصویر 3

جمع آوری زنان معتاد و کارتن خواب - تصویر 4

جمع آوری زنان معتاد و کارتن خواب - تصویر 5

جمع آوری زنان معتاد و کارتن خواب - تصویر 6

جمع آوری زنان معتاد و کارتن خواب - تصویر 7

جمع آوری زنان معتاد و کارتن خواب - تصویر 8

جمع آوری زنان معتاد و کارتن خواب - تصویر 9

جمع آوری زنان معتاد و کارتن خواب - تصویر 10

جمع آوری زنان معتاد و کارتن خواب - تصویر 11

جمع آوری زنان معتاد و کارتن خواب - تصویر 12

جمع آوری زنان معتاد و کارتن خواب - تصویر 13

جمع آوری زنان معتاد و کارتن خواب - تصویر 14

جمع آوری زنان معتاد و کارتن خواب - تصویر 15

جمع آوری زنان معتاد و کارتن خواب - تصویر 16

جمع آوری زنان معتاد و کارتن خواب - تصویر 17

جمع آوری زنان معتاد و کارتن خواب - تصویر 18

جمع آوری زنان معتاد و کارتن خواب - تصویر 19

جمع آوری زنان معتاد و کارتن خواب - تصویر 20

جمع آوری زنان معتاد و کارتن خواب - تصویر 21

جمع آوری زنان معتاد و کارتن خواب - تصویر 22

جمع آوری زنان معتاد و کارتن خواب - تصویر 23

جمع آوری زنان معتاد و کارتن خواب - تصویر 24

جمع آوری زنان معتاد و کارتن خواب - ت��ویر 25

جمع آوری زنان معتاد و کارتن خواب - تصویر 26

جمع آوری زنان معتاد و کارتن خواب - تصویر 27

جمع آوری زنان معتاد و کارتن خواب - تصویر 28

جمع آوری زنان معتاد و کارتن خواب - تصویر 29

جمع آوری زنان معتاد و کارتن خواب - تصویر 30

جمع آوری زنان معتاد و کارتن خواب - تصویر 31

جمع آوری زنان معتاد و کارتن خواب - تصویر 32

جمع آوری زنان معتاد و کارتن خواب - تصویر 33

جمع آوری زنان معتاد و کارتن خواب - تصویر 34

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه