برخوردهای متفاوت آدم‌ها با حیوانات به روایت تصویر. آدم‌ها در مقابل مورچه‌اى که توى لیوان آبشان مى‌افتد، برخوردهاى متفاوتى دارند. بعضى‌ها همین که چشم‌شان به مورچه مى‌افتد، مى‌گویند: “اَه… تو توى لیوان من چه کار مى‌کنى؟” و بعد مورچه را لــــه مى‌کنند، یعنی دیگه مورچه بى‌مورچه! به این مى‌گویند کمال خودخواهى … بعضى‌ها هم مى‌گویند: “راستش امروز واسه یه مورچه هم روز گرمیه، تو هم که به کسى صدمه‌اى نمى‌زنى، همینجا باش و واسه خودت شنا کن. ” به این مى‌گویند بردبارى … گروه سوم نه عصبانى مى‌شوند، نه بر ...

برخوردهای متفاوت آدم‌ها با حیوانات به روایت تصویر

 

آدم‌ها در مقابل مورچه‌اى که توى لیوان آبشان مى‌افتد، برخوردهاى متفاوتى دارند. بعضى‌ها همین که چشم‌شان به مورچه مى‌افتد، مى‌گویند: “اَه… تو توى لیوان من چه کار مى‌کنى؟” و بعد مورچه را لــــه مى‌کنند، یعنی دیگه مورچه بى‌مورچه! به این مى‌گویند کمال خودخواهى … بعضى‌ها هم مى‌گویند: “راستش امروز واسه یه مورچه هم روز گرمیه، تو هم که به کسى صدمه‌اى نمى‌زنى، همینجا باش و واسه خودت شنا کن.” به این مى‌گویند بردبارى … گروه سوم نه عصبانى مى‌شوند، نه بردبارى به خرج مى‌دهند، کمى شکر توى آب مى‌ریزند و مى‌روند! به این مى‌گویند عاشقی …

هرچند انسان اشرف مخلوقات خداست ولی نوعی وابستگی در زندگی انسان و حیوان وجود دارد و این انسان ها هستند که با برخوردهای متفاوت با حیوانات، خواسته یا ناخواسته صفات خود را نشان می دهند. صفاتی که نشان از بیرحمی در مقابل ترحم، اسارت در مقابل آزادی، نابودی در مقابل حق زندگی و حمایت از آنها و … است. تصاویر زیر گویای بسیاری از صحنه های رویارویی انسان با حیوانات می باشد که از جهات مختلف قابل تامل است.

برخوردهای متفاوت آدم‌ها با حیوانات به روایت تصویر (سری 1) - تصویر 1

 

برخوردهای متفاوت آدم‌ها با حیوانات به روایت تصویر (سری 1) - تصویر 2

 

برخوردهای متفاوت آدم‌ها با حیوانات به روایت تصویر (سری 1) - تصویر 3

 

برخوردهای متفاوت آدم‌ها با حیوانات به روایت تصویر (سری 1) - تصویر 4

 

برخوردهای متفاوت آدم‌ها با حیوانات به روایت تصویر (سری 1) - تصویر 5

 

برخوردهای متفاوت آدم‌ها با حیوانات به روایت تصویر (سری 1) - تصویر 6

 

برخوردهای متفاوت آدم‌ها با حیوانات به روایت تصویر (سری 1) - تصویر 7

 

برخوردهای متفاوت آدم‌ها با حیوانات به روایت تصویر (سری 1) - تصویر 8

 

برخوردهای متفاوت آدم‌ها با حیوانات به روایت تصویر (سری 1) - تصویر 9

 

برخوردهای متفاوت آدم‌ها با حیوانات به روایت تصویر (سری 1) - تصویر 10

 

برخوردهای متفاوت آدم‌ها با حیوانات به روایت تصویر (سری 1) - تصویر 11

 

برخوردهای متفاوت آدم‌ها با حیوانات به روایت تصویر (سری 1) - تصویر 12

 

برخوردهای متفاوت آدم‌ها با حیوانات به روایت تصویر (سری 1) - تصویر 13

 

برخوردهای متفاوت آدم‌ها با حیوانات به روایت تصویر (سری 1) - تصویر 14

 

برخوردهای متفاوت آدم‌ها با حیوانات به روایت تصویر (سری 1) - تصویر 15

 

برخوردهای متفاوت آدم‌ها با حیوانات به روایت تصویر (سری 1) - تصویر 16

 

برخوردهای متفاوت آدم‌ها با حیوانات به روایت تصویر (سری 1) - تصویر 17

 

برخوردهای متفاوت آدم‌ها با حیوانات به روایت تصویر (سری 1) - تصویر 18

 

برخوردهای متفاوت آدم‌ها با حیوانات به روایت تصویر (سری 1) - تصویر 19

 

برخوردهای متفاوت آدم‌ها با حیوانات به روایت تصویر (سری 1) - تصویر 20

 

برخوردهای متفاوت آدم‌ها با حیوانات به روایت تصویر (سری 1) - تصویر 21

 

برخوردهای متفاوت آدم‌ها با حیوانات به روایت تصویر (سری 1) - تصویر 22

 

برخوردهای متفاوت آدم‌ها با حیوانات به روایت تصویر (سری 1) - تصویر 23

 

برخوردهای متفاوت آدم‌ها با حیوانات به روایت تصویر (سری 1) - تصویر 24

 

برخوردهای متفاوت آدم‌ها با حیوانات به روایت تصویر (سری 1) - تصویر 25

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه