بانویی که در روستای یالقوزآغاج شهرستان مرند تمام امورات زندگی را خود به تنهایی انجام می دهد و در کنار آن به آموزش نیز مشغول است.

بانویی که در روستای یالقوزآغاج شهرستان مرند تمام امورات زندگی را خود به تنهایی انجام می دهد و در کنار آن به آموزش نیز مشغول است.

 

 

بانویی که مردانه زندگی می کند - تصویر 1

بانویی که مردانه زندگی می کند - تصویر 2

بانویی که مردانه زندگی می کند - تصویر 3

بانویی که مردانه زندگی می کند - تصویر 4

بانویی که مردانه زندگی می کند - تصویر 5

بانویی که مردانه زندگی می کند - تصویر 6

بانویی که مردانه زندگی می کند - تصویر 7

بانویی که مردانه زندگی می کند - تصویر 8

بانویی که مردانه زندگی می کند - تصویر 9

بانویی که مردانه زندگی می کند - تصویر 10

بانویی که مردانه زندگی می کند - تصویر 11

بانویی که مردانه زندگی می کند - تصویر 12

بانویی که مردانه زندگی می کند - تصویر 13

بانویی که مردانه زندگی می کند - تصویر 14

بانویی که مردانه زندگی می کند - تصویر 15

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه