این مرد همه را ریز میبیند

این مرد بلند قد چینی یائو مینگ نام دارد و یک بازکن بازنشسته بسکتبال است که در باشگاه های آمریکا بازی میکرده است. او با 2 متر و 30 سانتیمتر قد یکی از بلند ترین و بزرگترین آدم های روی کرده زمین است. در مقابل او غول هایی چونت آرنولد بازیگر مشهور هالییود هم به چشم نمی آیند.

 

 

این مرد همه را ریز میبیند - تصویر 1

این مرد همه را ریز میبیند - تصویر 2

این مرد همه را ریز میبیند - تصویر 3

این مرد همه را ریز میبیند - تصویر 4

این مرد همه را ریز میبیند - تصویر 5

این مرد همه را ریز میبیند - تصویر 6

این مرد همه را ریز میبیند - تصویر 7

این مرد همه را ریز میبیند - تصویر 8

این مرد همه را ریز میبیند - تصویر 9

این مرد همه را ریز میبیند - تصویر 10

این مرد همه را ریز میبیند - تصویر 11

 

این مرد همه را ریز میبیند - تصویر 12این مرد همه را ریز میبیند (35 عکس)

این مرد همه را ریز میبیند - تصویر 14

این مرد همه را ریز میبیند - تصویر 15

این مرد همه را ریز میبیند - تصویر 16

این مرد همه را ریز میبیند - تصویر 17

این مرد همه را ریز میبیند - تصویر 18

این مرد همه را ریز میبیند - تصویر 19

این مرد همه را ریز میبیند - تصویر 20

این مرد همه را ریز میبیند - تصویر 21

این مرد همه را ریز میبیند - تصویر 22

این مرد همه را ریز میبیند - تصویر 23

این مرد همه را ریز میبیند (35 عکس)

این مرد همه را ریز میبیند - تصویر 25

این مرد همه را ریز میبیند - تصویر 26

این مرد همه را ریز میبیند - تصویر 27

این مرد همه را ریز میبیند - تصویر 28

این مرد همه را ریز میبیند - تصویر 29

این مرد همه را ریز میبیند - تصویر 30

این مرد همه را ریز میبیند - تصویر 31

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه