اگر زنبور صورتتان را نیش بزند این شکلی میشوید

در صورتی که مورد حمله زنبور قرار گرفتید باید امیدوار باشید به نیش آن حساسیت نداشته باشید. در غیر این صورت چهره شما هم شبیه به این تصاویر  میشود.

 

اگر زنبور صورتتان را نیش بزند این شکلی میشوید - تصویر 1

اگر زنبور صورتتان را نیش بزند این شکلی میشوید - تصویر 2

اثر دیوانه وار نیش زنبور روی صورت (19 عکس)

اگر زنبور صورتتان را نیش بزند این شکلی میشوید - تصویر 4

اگر زنبور صورتتان را نیش بزند این شکلی میشوید - تصویر 5

اگر زنبور صورتتان را نیش بزند این شکلی میشوید - تصویر 6

اگر زنبور صورتتان را نیش بزند این شکلی میشوید - تصویر 7

اگر زنبور صورتتان را نیش بزند این شکلی میشوید - تصویر 8

اگر زنبور صورتتان را نیش بزند این شکلی میشوید - تصویر 9

اگر زنبور صورتتان را نیش بزند این شکلی میشوید - تصویر 10

اگر زنبور صورتتان را نیش بزند این شکلی میشوید - تصویر 11

اثر دیوانه وار نیش زنبور روی صورت (19 عکس)

اگر زنبور صورتتان را نیش بزند این شکلی میشوید - تصویر 13

اگر زنبور صورتتان را نیش بزند این شکلی میشوید - تصویر 14

اگر زنبور صورتتان را نیش بزند این شکلی میشوید - تصویر 15

اگر زنبور صورتتان را نیش بزند این شکلی میشوید - تصویر 16

اگر زنبور صورتتان را نیش بزند این شکلی میشوید - تصویر 17

اگر زنبور صورتتان را نیش بزند این شکلی میشوید - تصویر 18

اگر زنبور صورتتان را نیش بزند این شکلی میشوید - تصویر 19

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه