اوتیسم یا " در خودماندگی" نام نوعی اختلال رشدی (از نوع روابط اجتماعی) است که با رفتارهای ارتباطی کلامی غیر طبیعی مشخص می شود. بیشتر کودکان اوتیسمی در سن ۱ یا ۲ سالگی معمولی هستند.

اوتیسم یا " در خودماندگی" نام نوعی اختلال رشدی (از نوع روابط اجتماعی) است که با رفتارهای ارتباطی کلامی غیر طبیعی مشخص می شود.بیشتر کودکان اوتیسمی در سن ۱ یا ۲ سالگی معمولی هستند.

 

 

 

اوتیسم یا در خودماندگی - تصویر 1

 

 • اوتیسم یا در خودماندگی - تصویر 2

 

 • اوتیسم یا در خودماندگی - تصویر 3

 

 • اوتیسم یا در خودماندگی - تصویر 4

 

 • اوتیسم یا در خودماندگی - تصویر 5

 

 • اوتیسم یا در خودماندگی - تصویر 6

 

 • اوتیسم یا در خودماندگی - تصویر 7

 

 • اوتیسم یا در خودماندگی - تصویر 8

 

 • اوتیسم یا در خودماندگی - تصویر 9

 

 • اوتیسم یا در خودماندگی - تصویر 10

 

 • اوتیسم یا در خودماندگی - تصویر 11

 

 • اوتیسم یا در خودماندگی - تصویر 12

 

 • اوتیسم یا در خودماندگی - تصویر 13

 

 • اوتیسم یا در خودماندگی - تصویر 14

 

 • اوتیسم یا در خودماندگی - تصویر 15

 

 • اوتیسم یا در خودماندگی - تصویر 16

 

 • اوتیسم یا در خودماندگی - تصویر 17

 

 • اوتیسم یا در خودماندگی - تصویر 18

 

 • اوتیسم یا در خودماندگی - تصویر 19

 

 • اوتیسم یا در خودماندگی - تصویر 20

 

 • اوتیسم یا در خودماندگی - تصویر 21

 

 • اوتیسم یا در خودماندگی - تصویر 22

 

 • اوتیسم یا در خودماندگی - تصویر 23

 

 • اوتیسم یا در خودماندگی - تصویر 24

 

 • اوتیسم یا در خودماندگی - تصویر 25

 

 • اوتیسم یا در خودماندگی - تصویر 26

 

 • اوتیسم یا در خودماندگی - تصویر 27

 

 • اوتیسم یا در خودماندگی - تصویر 28

 

 • اوتیسم یا در خودماندگی - تصویر 29

 

 • اوتیسم یا در خودماندگی - تصویر 30

 

 • اوتیسم یا در خودماندگی - تصویر 31

 

 • اوتیسم یا در خودماندگی - تصویر 32

 

 • اوتیسم یا در خودماندگی - تصویر 33

 

 • اوتیسم یا در خودماندگی - تصویر 34

 

 • اوتیسم یا در خودماندگی - تصویر 35

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه