با آغاز بازگشت زائران کربلا، مردم مشتاق و دوستدار اهل بیت کرمانشاه با حضور در موکب های ورودی شهر با پخت غذا از زائران استقبال می کنند.

با آغاز بازگشت زائران کربلا، مردم مشتاق و دوستدار اهل بیت کرمانشاه با حضور در موکب های ورودی شهر با پخت غذا از زائران استقبال می کنند.

 

 

 

استقبال مردم کرمانشاه از زائران کربلا - تصویر 1

استقبال مردم کرمانشاه از زائران کربلا - تصویر 2

استقبال مردم کرمانشاه از زائران کربلا - تصویر 3

استقبال مردم کرمانشاه از زائران کربلا - تصویر 4

استقبال مردم کرمانشاه از زائران کربلا - تصویر 5

استقبال مردم کرمانشاه از زائران کربلا - تصویر 6

استقبال مردم کرمانشاه از زائران کربلا - تصویر 7

استقبال مردم کرمانشاه از زائران کربلا - تصویر 8

استقبال مردم کرمانشاه از زائران کربلا - تصویر 9

استقبال مردم کرمانشاه از زائران کربلا - تصویر 10

استقبال مردم کرمانشاه از زائران کربلا - تصویر 11

استقبال مردم کرمانشاه از زائران کربلا - تصویر 12

استقبال مردم کرمانشاه از زائران کربلا - تصویر 13

استقبال مردم کرمانشاه از زائران کربلا - تصویر 14

استقبال مردم کرمانشاه از زائران کربلا - تصویر 15

استقبال مردم کرمانشاه از زائران کربلا - تصویر 16

استقبال مردم کرمانشاه از زائران کربلا - تصویر 17

استقبال مردم کرمانشاه از زائران کربلا - تصویر 18

استقبال مردم کرمانشاه از زائران کربلا - تصویر 19

استقبال مردم کرمانشاه از زائران کربلا - تصویر 20

استقبال مردم کرمانشاه از زائران کربلا - تصویر 21

استقبال مردم کرمانشاه از زائران کربلا - تصویر 22

استقبال مردم کرمانشاه از زائران کربلا - تصویر 23

استقبال مردم کرمانشاه از زائران کربلا - تصویر 24

استقبال مردم کرمانشاه از زائران کربلا - تصویر 25

استقبال مردم کرمانشاه از زائران کربلا - تصویر 26

استقبال مردم کرمانشاه از زائران کربلا - تصویر 27

استقبال مردم کرمانشاه از زائران کربلا - تصویر 28

استقبال مردم کرمانشاه از زائران کربلا - تصویر 29

استقبال مردم کرمانشاه از زائران کربلا - تصویر 30

استقبال مردم کرمانشاه از زائران کربلا - تصویر 31

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه