از اون برفا که قدیما تو ایران میومد !

مامان باباهامون همیشه برامون از برف هایی که قدیما میومد تعریف میکنن که انقدر برف سنگین و زیاد بود که از در خونه نمیتونستن بیرون بیان و باید تونل میزدن از بین برفا یا از بالای پشت بوم رفت و آمد میکردن! حالا یه برف سنگین در کامچاتکا یکی از استان های روسیه اومده که مشابه همون برفاس. بارش برف به قدری بود که زندگی را برای مردم این بخش مختل نمود. ارتفاع برف در برخی نقاط به ۲ متر می رسید. مردم با همکاری سربازان توانستند بخشی از راه ها را با کندن تونل و کانال باز کنند.

 

 

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

بارش برف دو متری در کامچاتکا (43 عکس)

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

از اون برفا که قدیما تو ایران میومد

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه