احرام پروانه ها / کودکان در خانه خدا

در بین زائران بیت الله الحرام ستارگانی بیش از همه به چشم میخورند که با معصومیت خاصی به پاکی پروانه به گِرد خانه محبوب جلوه گری می کنند.کودکانی که پروانه وار دور خانه خدا میگردند و دل از خالق خود می برند. 

 

احرام پروانه ها / کودکان در خانه خدا - تصویر 1

 

احرام پروانه ها / کودکان در خانه خدا - تصویر 2

 

احرام پروانه ها / کودکان در خانه خدا - تصویر 3

 

احرام پروانه ها / کودکان در خانه خدا - تصویر 4

 

احرام پروانه ها / کودکان در خانه خدا - تصویر 5

 

احرام پروانه ها / کودکان در خانه خدا - تصویر 6

 

احرام پروانه ها / کودکان در خانه خدا - تصویر 7

 

احرام پروانه ها / کودکان در خانه خدا - تصویر 8

 

احرام پروانه ها / کودکان در خانه خدا - تصویر 9

 

احرام پروانه ها / کودکان در خانه خدا - تصویر 10

 

احرام پروانه ها / کودکان در خانه خدا - تصویر 11

 

احرام پروانه ها / کودکان در خانه خدا - تصویر 12

 

احرام پروانه ها / کودکان در خانه خدا - تصویر 13

 

احرام پروانه ها / کودکان در خانه خدا - تصویر 14

 

احرام پروانه ها / کودکان در خانه خدا - تصویر 15

 

احرام پروانه ها / کودکان در خانه خدا - تصویر 16

 

احرام پروانه ها / کودکان در خانه خدا - تصویر 17

 

احرا�� پروانه ها / کودکان در خانه خدا - تصویر 18

 

احرام پروانه ها / کودکان در خانه خدا - تصویر 19

 

احرام پروانه ها / کودکان در خانه خدا - تصویر 20

 

احرام پروانه ها / کودکان در خانه خدا - تصویر 21

 

احرام پروانه ها / کودکان در خانه خدا - تصویر 22

 

احرام پروانه ها / کودکان در خانه خدا - تصویر 23

 

احرام پروانه ها / کودکان در خانه خدا - تصویر 24

 

احرام پروانه ها / کودکان در خانه خدا - تصویر 25

 

احرام پروانه ها / کودکان در خانه خدا - تصویر 26

 

احرام پروانه ها / کودکان در خانه خدا - تصویر 27

 

احرام پروانه ها / کودکان در خانه خدا - تصویر 28

 

احرام پروانه ها / کودکان در خانه خدا - تصویر 29

 

احرام پروانه ها / کودکان در خانه خدا - تصویر 30

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه